Korero - Primary School

Ngā Whanaketanga Rumaki Māori Kōrero results.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Theme Education
Author Ministry of Education
Maintainer Information Officer
Maintainer Email Information Officer
Update frequency Irregular
Source https://www.educationcounts.govt.nz/indicators/main/education-and-learning-outcomes/speaking-korero-primary-schooling
Created Unknown
Date modified 2015-07-01
Language English
Spatial
Source Identifier https://www.educationcounts.govt.nz/indicators/main/education-and-learning-outcomes/speaking-korero-primary-schooling
Record created April 10, 2017, Last Updated April 10, 2017